Voorbeeld-overeenkomst service-abonnement

OVEREENKOMST SERVICE-ABONNEMENT De ondergetekenden:
1. ..., hierna te noemen: cliŽnt
2. Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum Klaassen (JBA)

komen overeen dat:

 • JBA is gedurende de periode 01-01... tot 01-01... tijdens de reguliere kantooruren beschikbaar om op verzoek van cliŽnt advies te geven over zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening grondbeleid, het bouwrecht en daarmee verband houdende algemeen bestuursrechtelijke aspecten.

 • De dienstverlening bestaat uit het verstrekken van advies over concrete vragen en problemen op de onder 1 genoemde vakgebieden. Indien advies wordt verzocht over zaken die verder gaan dan incidentele advisering, zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt.

 • Het door JBA te verstrekken advies kan worden gegeven in de volgende vorm:
  - advisering per telefoon, e-mail of ander communicatiemiddel;
  - screenen van concept-brieven, beleidsnota's etc.;
  - het geven van second opinions;
  - het geven van een oordeel over c.q. het bepalen van een richting in door cliŽnt toegezonden stukken over een bepaalde aangelegenheid.

 • Voor adviezen op basis van het service-abonnement is een bedrag verschuldigd van € 120,- excl. btw per uur. Per kwartaal zal JBA een factuur sturen voor de adviezen die op basis van het serviceabonnement zijn verstrekt. Voor adviezen die verder strekken dan het abonnement wordt het normale uurtarief van € 150,- in rekening gebracht. JBA bepaalt of een adviesaanvraag onder het service-contract valt, maar zal daar flexibel mee omgaan.

 • CliŽnt is een inschrijfgeld verschuldigd van € 100,- per jaar.

 • CliŽnt wordt op de hoogte gehouden van JBA-opleidingen en heeft voorrang bij de plaatsing.

 • De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar velengd, tenzij voor 1 oktober schriftelijk wordt opgezegd. Indien het servicecontract op meer dan ondergeschikte punten wordt aangepast, zal een nieuw contract ter ondertekening aan cliŽnt worden toegezonden.


Cursusdata

Ľ Meer cursusdata