Nieuws

08-05-2019

Handboek omgevingsrecht

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de vormgeving en het uiterlijk van het DIGITAAL Handboek Omgevingsrecht. De layout heeft een facelift gekregen en er is een nieuwe opmaak van de inhoudsopgave. Daardoor is het nu mogelijk om in direct door te klikken naar de gewenste onderwerpen of pagina’s. De komende tijd zullen we ons licht nog eens laten schijnen over een verdere professionalisering en presentatie van het Handboek met natuurlijk als doel om de toegankelijkheid te verbeteren. Wat de inhoud betreft heeft hoofdstuk 12 (Planschade) centraal gestaan. De tekst is volledig geactualiseerd, inclusief de vooruitblik naar de regeling voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet (en de Aanvullingswet grondeigendom). Bent u benieuwd naar de opzet en inhoud van het Handboek, dan kunt u via onderstaande link de inhoudsopgave, alsmede het (proef)hoofdstuk over planschade downloaden.

02-10-2019

Congres omgevingswet en actualiteiten omgevingsrecht

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om het programma van ons inmiddels welbekende 2-daagse congres in elkaar te vlechten. In nauw overleg met alle inleiders is er een programma uitgerold waar we trots op zijn. Maar belangrijker is natuurlijk dat onze klanten zich weer massaal aanmelden. Het beloofd een boeiende tweedaagse te worden. In vorige congressen keken we al vooruit naar de Omgevingswet. Maar de tijd gaat snel. Over ruim een jaar is het zover dat de Omgevingswet in werking treedt en daar spelen we op het congres volledig op in. Het programma met uitgebreide toelichting kunt u op onze website bij ‘opleidingen’ vinden. We hopen u te kunnen begroeten. Inschrijven kan via ons e-mailadres: info@adviescentrumklaassen.nl. Er zijn nu al zo’n 30 aanmeldingen binnen, dus voordat we het programma naar buiten hebben gebracht. Schrijf daarom snel in om verzekerd te zijn van deelname.

 Hieronder worden de onderwerpen vermeld die in de diverse inleidingen aan de orde komen:

 1. Actualiteiten (stand van zaken Omgevingswet)
 2. Jurisprudentie-analyse 2019: diverse thema's (ladder duurzaamheid, kruimelgevallenregeling, handhaving)
 3. Stikstofproblematiek 
 4. Dienstenrichtlijn en detailhandel
 5. Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: presentatie voorbeeldstructuur en checklist van onderwerpen die van belang zijn voor invulling van het omgevingsplan
 6. Welke regels uit autonome verordeningen worden geïntegreerd in omgevingsplan, voor welke activiteiten wordt vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht voorgeschreven
 7. Presentatie praktijkvoorbeelden omgevingsplan
 8. Hoe om te gaan met bestuurlijke afwegingsruimte: met mengpaneel en daarbuiten (lokaal maatwerk), welke milieucomponenten kunnen in een omgevingsplan worden geregeld
 9. Hoe om te gaan met voormalige bruidsschatregels (voormalige rijksregels uit Bouwbesluit, Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht)
 10. Milieubelastende activiteiten en instructieregels Bkl (Besluit kwaliteit leefomgeving)
 11. Regeling bouwactiviteiten: knip technische en planologische vergunning en regeling vergunningvrij activiteiten in omgevingsplan
 12. Overgangsrecht volgens de Invoeringswetgeving
 13. Kostenverhaal: nieuwe opzet kostenverhaalsstategie, exploitatieregels in omgevingsplan, bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen, kostensoorten
 14. Duurzaamheid, klimaat, energietransitie: hoe kan dit in het omgevingsplan worden geregeld
 15. De nieuwe planschaderegeling
 16. Het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet): hoe worden omgevingsplannen verbeeld en ontsloten via landelijke voorziening
 17. Procedures omgevingsvergunningen, taakverdeling raad=BenW bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
 18. Ideeën over participatie